Pivacy Statement

 

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Maartje Janssen, Interimmanagement & Organisatieadvies of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer : Maartje Janssen
Onderneming : Maartje Janssen, Interimmanagement & Organisatieadvies
E-mail : info@maartje-janssen.nl
Telefoonnummer : 06-24332768
KvK-nummer : 87525682

 

Maartje Janssen, Interimmanagement & Organisatieadvies is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden.  Maartje Janssen, Interimmanagement & Organisatieadvies is verantwoordelijke in de zin van de AVG.  Maartje Janssen, Interimmanagement & Organisatieadvies is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Maartje Janssen, Interimmanagement & Organisatieadvies, waaronder https://maartje-janssen.nl

Maartje Janssen, Interimmanagement & Organisatieadvies verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

De door Maartje Janssen, Interimmanagement & Organisatieadvies opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Maartje Janssen, Interimmanagement & Organisatieadvies. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor
Maartje Janssen, Interimmanagement & Organisatieadvies om de overeenkomst uit te voeren.

 

Maartje Janssen, Interimmanagement & Organisatieadvies gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Datalekken worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Maartje Janssen, Interimmanagement & Organisatieadvies passende maatregelen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door Maartje Janssen, Interimmanagement & Organisatieadvies worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres; 
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats en/of e-mailadres;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres; 
  • voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

     

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt  Maartje Janssen, Interimmanagement & Organisatieadvies altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan Maartje Janssen, Interimmanagement & Organisatieadvies, info@maartje-janssen.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 120 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Maartje Janssen, Interimmanagement & Organisatieadvies gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Maartje Janssen, Interimmanagement & Organisatieadvies tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@maartje-janssen.nl